PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

Pachetul minimal de servicii

Pachetul de baza de servicii

Serviciile de sănătate conexe actului medical

NOTĂ: Tarifele decontate de către casa de asigurări de sănătate se recalculează trimestrial folosind valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical (unică pe ţară), calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială.

Servicii medicale în scop diagnostic - caz, servicii de spitalizare de zi care se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic și se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii

Servicii diagnostice și terapeutice

NOTĂ: Tarifele decontate de către casa de asigurări de sănătate pentru plata medicilor se recalculează trimestrial folosind valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical (unică pe ţară), calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială.